નજર ઉતારવાના પ્રકાર (ભાગ ૧) (નજર વિશેના શાસ્ત્રીય વિવેચન સાથે)

95 86

કોઈકને નજર લાગી છે, તે કેવી રીતે ઓળખવું ?મીઠું, રાઈ, લાલ મરચાં, લિંબુ, નારિયેળ, ફટકડી ઇત્યાદિ ઘટકોથી નજર કેવી રીતે ઉતારવી ?નજર ઉતરી ગઈ છે, એ ઓળખવાના લક્ષણો કયા ?

Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: