શક્તિ (ભાગ ૨) શક્તિની ઉપાસના

70 63

  • કુલદેવતાની ઉપાસનાનું મહત્ત્વ શું છે ?
  • નવરાત્રિમાંની પૂજાવિધિ પાછળનું શાસ્ત્ર શું છે ?
  • ‘નવાર્ણ યંત્ર’ અને ‘નવાર્ણ યંત્ર’ ની આધ્યાત્મિક વિષેશતાઓ શું છે ?

In stock

Category: Tag: