સંમોહનશાસ્ત્ર અને સંમોહન-ઉપચાર (વસ્તુસ્થિતિ અને ગેરસમજૂતીઓ ખંડન સહિત)

150 135

  • શવાસન, ધ્યાન, યોગ અને સંમોહનમાં ભેદ શું છે ?
  • સંમોહન-ઉપચાર એટલે શું ? વ્યક્તિ પોતે જ પોતાને સંમોહિત કેવી રીતે કરી શકે ?
  • વ્યક્તિમત્ત્વ વિકાસ અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે સંમોહન-ઉપચાર કેવી રીતે ઉપયુક્ત બને છે ?
  • સંમોહન અવસ્થા નિર્માણ કરવા અને તેની ગહનતા વધારવા માટે કઈ પદ્ધતિ વાપરવી ?
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: