પુણ્ય-પાપના પ્રકાર અને પરિણામ

70 63

  • સતત સાધના કરીને પુણ્ય શા માટે અને કેવી રીતે વધારવા ?
  • પુણ્યકર્મ ગુપ્ત રાખવા , એવું શા માટે કહ્યું છે ?
  • મનુષ્યની વૃત્તિ પાપી હોવાના કારણો કયા છે ?
  • પાપની તીવ્રતા અનુસાર મૃત્યુ પછી કયા ભોગ ભોગવવા પડે છે ?
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: