નજર ઉતારવાના પ્રકાર (ભાગ ૨) (રુગ્ણ અને બાળકની નજર ઉતરવા સાથે)

90 81

બાળકની નજર ઉતારવાની પદ્ધતિ કઈ ?કપૂર, કાળા અડદ, નાગરવેલનાં પાન, ચંપલ ઇત્યાદિ ઘટકોથી નજર કેવી રીતે ઉતારવી ?જેની નજર ઉતારવાની છે તે વ્યક્તિ ઉપસ્થિત ન હોય તો તેની નજર કેવી રીતે ઉતારવી ?

Index and/or Sample Pages

In stock

Category: