અલંકારશાસ્ત્ર (ભાગ ૧) અલંકારોનું મહત્ત્વ

70 63

૧. સોનાના અલંકારોનું મહત્ત્વ શું છે ?૨. ઔક્ષણ કરતી વખતે અલંકાર શા માટે વપરાય છે ?૩. અલંકાર પરિધાન કરવાથી વ્યક્તિનું અનિષ્ટ શક્તિઓ સામે રક્ષણ કેવી રીતે થાય છે ?૪. સર્વસામાન્ય રીતે પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ અલંકાર પરિધાન કરે છે, તે પાછળનું શાસ્ત્ર શું છે ?

Index and/or Sample Pages

In stock

અલંકારશાસ્ત્ર (ભાગ ૧) અલંકારોનું મહત્ત્વ

70 63

Category: