શ્રાદ્ધનું મહત્ત્વ અને શાસ્ત્રીય વિવેચન

110 99

  • શ્રાદ્ધ કરવાથી પૂર્વજોને ગતિ કેવી રીતે મળે છે ?
  • શ્રાદ્ધ કરવાથી પૂર્વજોના ત્રાસ સામે કેવી રીતે રક્ષણ મળે છે ?
  • શ્રાદ્ધ કોણે, ક્યારે અને ક્યા કરવું જોઈએ ?
  • પિતૃપક્ષમાં શ્રાદ્ધ કરવાથી શું લાભ થાય છે ?
  • શ્રાદ્ધમાં દર્ભ અને કાળા તલ શા માટે વપરાય છે ?
  • કાગડો પિંડને અડકે, આ પાછળનું શાસ્ત્ર શું છે?
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: