પાપના દુષ્પરિણામ દૂર કરવા માટેનાં પ્રાયશ્ચિત્ત

70 63

  • શિક્ષા થવા છતાં પણ ગુનેગાર તે ને તે જ પાપ શા માટે કરે છે ?
  • નામજપ કરતા કરતા કર્મ કરવાથી પાપ શા માટે લાગતું નથી ?
  • પાપોનો નાશ થવા માટે પ્રાયશ્ચિત્ત શા માટે લેવુ જોઈએ ?
  • પાપ અનુસાર સહેલાં અને તીવ્ર પ્રાયશ્ચિત્તોના જુદા જુદા પ્રકાર કયા ?
Index and/or Sample Pages

In stock

પાપના દુષ્પરિણામ દૂર કરવા માટેનાં પ્રાયશ્ચિત્ત

70 63

Category: