દેવાલયમાં દર્શન કેવી રીતે કરવા ? (ભાગ ૧)

80 72

  • દેવાલયનું મહત્ત્વ શું છે ?
  • દેવાલયની રચના કેવી હોવી જોઈએ ?
  • દેવાલયના કળશને પ્રથમ નમસ્કાર શા માટે કરવા ?
  • પગ ધોઈને દેવાલયમાં પ્રવેશ શા માટે કરવો ?
  • દેવાલયના પગથિયાંને નમસ્કાર કરવાથી શો લાભ થાય છે ?
  • દેવાલયમાં ગયા પછી બને ત્યાં સુધી ઘંટો શા માટે વગાડવો નહીં ?
  • દેવાલયના ગભારમાં પ્રવેશ શા માટે કરવો નહીં ?
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: