મૃત્યુ પછીના ક્રિયાકર્મનું શાસ્ત્ર

15

માનવીના જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી થનારા વિવિધ પ્રસંગોના માધ્યમ દ્વારા તેને ઈશ્વરની સમીપ જવાનું ફાવે, કરવાના ક્રિયાકર્મ, આ અંતિમ સંસ્કાર છે.

Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available

Category: Tag: