શ્રાદ્ધમાંની કૃતિઓ પાછળનું અધ્યાત્મશાસ્ત્ર

90 81

  • શ્રાદ્ધમાં જનોઈ જમણા ખભે (અપસવ્ય) કેમ પહેરવામાં આવે છે ?
  • શ્રાદ્ધમાં બ્રાહ્મણોને આપેલું અન્ન પિતરો સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે ?
  • શ્રાદ્ધ વિધિના અંતમાં અર્પણ કરવામાં આવતો પિંડ ગર્ભવતીએ શા માટે જોવો ન જોઈએ ?
  • શ્રાદ્ધ દ્વારા પિતૃઋણમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકાય છે ?
  • શ્રાદ્ધવિધિ શાસ્ત્ર અનુસાર ન કરવાથી શું હાનિ થાય છે ?
  • શ્રાદ્ધ કરવામાં આવતી અડચણો કેવી રીતે દૂર કરવી ?
Index and/or Sample Pages

In stock

શ્રાદ્ધમાંની કૃતિઓ પાછળનું અધ્યાત્મશાસ્ત્ર

90 81

Category: