શાંત નિદ્રા માટે શું કરવું ?

105 95

  • આયુર્વેદ અનુસાર ક્યારે સૂવું અને ક્યારે ન સૂવું ?
  • પીઠ પર અથવા પેટ પર શા માટે ન સૂવું ?
  • દક્ષિણ-ઉત્તર દિશામાં સૂવાને બદલે, પૂર્વ-પશ્ચિમ શા માટે સૂવું ?
  • સૂતા પહેલાં કઈ પ્રાર્થના કરવી ?
  • શયનગૃહમાં રાત્રે સંપૂર્ણ અંધારું કરીને શા માટે ન સૂવું ?
  • અનિષ્ટ શક્તિઓ સામે રક્ષણ થવા માટે કયા આધ્યામિક ઉપાયા કરવા ?
Index and/or Sample Pages

In stock

શાંત નિદ્રા માટે શું કરવું ?

105 95

Category: