भावाचे प्रकार आणि जागृती

105 95

Also available in: Hindi
  • भाव म्हणजे काय ? भावाची वैशिष्ट्ये कोणती ?
  • साधनेत भावाला अनन्यसाधारण महत्त्व का आहे ?
  • भावजागृती होण्यासाठी कोणत्या कृती कराव्यात ?
  • व्यक्त भावापेक्षा अव्यक्त भाव अधिक श्रेष्ठ का ?
  • एखाद्या व्यक्तीत भाव आहे, हे कसे ओळखायचे ?
  • शरणागत भाव निर्माण होण्याचा आध्यात्मिक लाभ कोणता आहे ?
  • शीघ्र आध्यात्मिक उन्नतीसाठी तळमळ आणि भाव यांची सांगड घालणे का आवश्यक आहे ?

यासारख्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे या ग्रंथात दिली आहे.

Index and/or Sample Pages

In stock

भावाचे प्रकार आणि जागृती

105 95