શક્તિ (ભાગ ૧) શક્તિનું પ્રાસ્તાવિક વિવેચન

70 63

  • શક્તિ આ શબ્દનો અર્થ શું છે ?
  • શક્તિના વિવિધ રૂપો અને તેના કાર્ય કયા ?
  • શ્રી લક્ષ્મી, શ્રી દુર્ગા આદિની વિષેશતા શું છે ?
  • ‘ગંગા’ અને ‘નર્મદા’ આ નદીઓની આધ્યાત્મિક વિષેશતાઓ કઈ છે ?
Index and/or Sample Pages

In stock

શક્તિ (ભાગ ૧) શક્તિનું પ્રાસ્તાવિક વિવેચન

70 63

Category: Tag: