દેવીપૂજનનું શાસ્ત્ર

15

  • દેવીપૂજનની કેટલીક હમેશાં પ્રમાણે થતી કૃતિઓ અને તે પાછળનું શાસ્ત્ર
  • ગૌરી ત્રીજના દિવસે કરવામાં આવતું દેવીનું પૂજન
  • હરિતાલિકાના દિવસે કરવામાં આવતું દેવીપૂજન
  • નવરાત્રિમાં દેવીની ઉપાસના પાછળનું શાસ્ત્ર
  • વિજયાદશમી(દશેરા)ના દિવસે દેવીનું પૂજન કરવું
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available