આરતી કેવી રીતે ઉતારવી ?

20

  • આરતીનું મહત્ત્વ શું છે ?
  • સવારે અને સાંજે આરતી શા માટે કરવી જોઈએ ?
  • આરતી ઉતારવાની સંપૂર્ણ કૃતિ૧૫આરતી કરતા પહેલાં શંખ શા માટે અને કેવી રીતે વગાડવામાં આવે છે ?
  • આરતી યોગ્ય ઉચ્ચાર સાથે શા માટે ગાવી ?
  • આરતીના સમયે તાળીઓ ધીમેથી શા માટે વગાડવી ?
  • ગવાનની આરતી ઉતારવાની યોગ્ય પદ્ધતિ કઈ ?
  • આરતી ગ્રહણ કરવાની યોગ્ય રીત કઈ ?
Index and/or Sample Pages

In stock

આરતી કેવી રીતે ઉતારવી ?

20