નામજપ શા માટે અને કયો કરવો ?

15

સર્વસામાન્ય રીતે માનવીના જીવનમાં સુખ ઓછું અને દુ:ખ વધારે હોય છે. દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ ગવાનના નામજપમાંથી મળે છે. ગવાન સત્-ચિત્-આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી તેમના નામનો જપ નિરંતર કરવાથી જીવન આનંદી બને છે.

  • નામનું મહત્ત્વ
  • નામજપ કરવા સંબંધી કેટલીક વ્યવહારિક સૂચનાઓ
  • અનિષ્ટ શક્તિઓના ત્રાસનું નિવારણ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે કયા નામજપ ઇત્યાદિ ઉપાયો કરવા ?
Index and/or Sample Pages

Out of stock

Email when stock available