ಕರ್ಪೂರ, ಕಪ್ಪು ಉದ್ದು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?

85

  • ಕರ್ಪೂರ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?
  • ದೃಷ್ಟಿ ತಗಲಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಪಸ್ಥಿತನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?
  • ಮಗುವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಗಲುವ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299