ಉಪ್ಪು-ಸಾಸಿವೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಲಿಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?

95

  • ಉಪ್ಪು, ಸಾಸಿವೆ, ಕೆಂಪುಮೆಣಸು, ಲಿಂಬೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ?
  • ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗುವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299