ದತ್ತ

105

  • ದತ್ತನು ಏಕೆ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ?
  • ದತ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ?
  • ದತ್ತು ಕೊಡುವುದು / ಹೋಗುವುದನ್ನು ಏಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ?
  • ದತ್ತನ ಹೆಗಲನಲ್ಲಿರುವ ಜೋಳಿಗೆ ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕ ?
  • `ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ |’ ಜಪವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299