ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿವೇಚನೆ

80

  • ಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾವುವು ?
  • ಶಕ್ತಿಯು ಧರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾವುವು ?
  • ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪಾರ್ವತಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ, ಕಾಳಿ ಮುಂತಾದವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾವುವು ?
  • ಗಂಗಾಮತ್ತುನರ್ಮದಾನದಿಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299