ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು

75

  • ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ‘ಭಗವಾನ್’ ಎಂದೇಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?
  • ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ?
  • ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ?
  • ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299