ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ

60

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಮಹತ್ವ, ಅವರ ವಿವಿಧ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯ, ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೃಢವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299