ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

75

  • ನಂದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ?
  • ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ?
  • ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸತತ ಧಾರೆ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ?
  • ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ?
Index and/or Sample Pages