ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾವಿಧಿ

20

ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರ ಪೂಜೆಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಈ ಕಿರುಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸಹಿತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299