ಮಾರುತಿ

15

  • ಮಾರುತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ?
  • ಮಾರುತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ?
  • ಮಾರುತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಿಂಧೂರ, ಎಕ್ಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ?
  • ಶನಿಕಾಟದ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಾರುತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299