ದತ್ತ (ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ)

20

  • ದತ್ತನ ಜನ್ಮ ಇತಿಹಾಸವೇನು ?
  • ದತ್ತನು ೨೪ ಉಪಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ?
  • ದತ್ತನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳಾವುವು ?
  • ದತ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಯಾವ ರಂಗೋಲಿಗಳು ದತ್ತನ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ?
  • ದತ್ತನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಮರದ ಮಹತ್ವವೇನು ?
  • ಪೂರ್ವಜರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ದತ್ತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ?

ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಓದಿ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299