ಸ್ವಭಾವದೋಷ (ಷಡ್ರಿಪು) ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಗುಣವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ

115

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಭಾವ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳಿಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299