ಅಹಂ-ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸಾಧನೆ

90

ಅಹಂಭಾವವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಹಂನ ನಿರ್ಮಿತಿ, ವಿಧಗಳು ಮುಂತಾದ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಹಂನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಕೃತಿಶೀಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಹಂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಆದ ಉನ್ನತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299