ಟಿ.ವಿ., ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ

15

ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಣಾಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಪೋಷಕರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ‘ಪೋಷಕರ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು
ಹೇಗಿರಬಾರದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಿರುಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಈ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೆಳೆತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ, ವಿಕೃತಿ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕಡೆ ಬಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೂರದರ್ಶನ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಿರುಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299