ಸುಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

100

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಭಾವೀ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಗುಣವಂತರಾಗಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ ಹಾನಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ- ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭವೇ ಆಗಿದೆ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299