ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿತರಾಗಿರಿ!

80

ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾನಿ, ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳಿಂದಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಲಸ್ಯ, ಸಿಟ್ಟು, ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ಉಪಾಯ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages