അധ്യാത്മത്തിന്റെ മുഖവുര

130

ആനന്ദപരമായ ജീവിതത്തിനും ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായും പൂജാർച്ചന, വ്രതം, ഉപവാസം എന്നിവ പര്യാപ്തമല്ല. അതിന് ’സാധന’ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുലദേവതയുടെ നാമം ജപിക്കുക, സത്സംഗം, സത്സേവ, ഷഡ്വൈരികളെയും അഹംഭാവത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുക എന്നീ സാധനയിലെ പടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗദർശനം !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: