நீதி கதைகள்

65

சிறு வயதில் ஏற்படும் சன்ஸ்காரங்களால் குழந்தைகளின் வாழ்வு ஆதர்சமாகிறது. இந்நூலிலுள்ள பலவித கதைகளின் மூலமாக நன்நடத்தை, சாதனை, குருபக்தி, தேசபக்தி, கலாச்சாரப்பற்று போன்றவற்றின் ஆதர்ஸமாக திகழும் உத்தமர்கள், குழந்தைகளின் முன் நிறுத்தப்படுகின்றனர். இக்கதைகள் வெறும் பொழுதுபோக்கிற்கு மட்டுமல்ல; மாறாக ஆதர்ஸ வாழ்வு எவ்வாறு வாழ்வது என்பதும் அவர்களுக்கு தெரிய வரும் ! தங்களின் குழந்தைகளை நாளைய ஆதர்ஸ குடிமக்களாக மாற்ற விரும்பும் பெற்றோர் இந்நூலை அவசியம் வாங்குங்கள் !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: