ದೇವರಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು

20

  • ದೇವರಕೋಣೆಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ?
  • ದೇವರಮಂಟಪದ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ?
  • ದೇವರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?
  • ಪೂಜೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳು ಏಕೆ ಯೋಗ್ಯ ?
  • ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಏಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299