ಮೃತ್ಯುನಂತರದ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

20

  • ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ?
  • ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೃತನಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಣತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಉರಿಸುತ್ತಾರೆ ?
  • ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದಿರನ್ನೇ ಏಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ?
  • ಅಂತ್ಯಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಡಕೆ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299