ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು

0

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸದ್ಗುಣಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ತ್ವಿಕವನ್ನಾಗಿಸಿ ಈಶ್ವರನ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಧನಾರೂಪಿ ಏಣಿಯೆಂದರೆ ‘ಸಂಸ್ಕಾರ’ ! ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ವಿವಾಹದವರೆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹದಿನಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299