ಆರತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

20

  • ಆರತಿಯ ಮೊದಲು ಶಂಖವನ್ನು ಏಕೆ ಊದಬೇಕು ?
  • ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ?
  • ದೇವತೆಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ?
  • ಆರತಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಉಚ್ಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299