ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಾಗಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೃತಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

110

  • ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಮೆ/ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ?
  • ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪುರುಷರು ಏಕೆ ತಲೆ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ?
  • ದೇವತೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?
  • ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299