ವಿವಾಹಸಂಸ್ಕಾರ

20

‘ವಿವಾಹ’ವೆಂದರೆ ‘ಸಮಾರಂಭ’ವಲ್ಲ, ಅದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಭಾವೀ ಜೀವನವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಸುಖಿಯಾಗಲು ಈಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವ ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ’ ! ‘ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು’, ‘ವಿವಾಹದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಕಿರುಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299