गुरूंचे प्रकार आणि गुरुमंत्र

70 63

१. गुरूंचे प्रकार

२. गुरुभक्तीचे महत्त्व

३. श्री गुरुगीतेचे महत्त्व

४. गुरुमंत्राविषयी चुकीचे समज

५. गुरूंनी दिलेल्या गुरुमंत्राचे सामर्थ्य

६. गुरुमंत्र गुप्त ठेवावा, असे का म्हणतात ?

Index and/or Sample Pages

In stock

गुरूंचे प्रकार आणि गुरुमंत्र

70 63