गुरूंचे प्रकार आणि गुरुमंत्र

70 63

Also available in: English

१. गुरूंचे प्रकार

२. गुरुभक्तीचे महत्त्व

३. श्री गुरुगीतेचे महत्त्व

४. गुरुमंत्राविषयी चुकीचे समज

५. गुरूंनी दिलेल्या गुरुमंत्राचे सामर्थ्य

६. गुरुमंत्र गुप्त ठेवावा, असे का म्हणतात ?

Index and/or Sample Pages

In stock

गुरूंचे प्रकार आणि गुरुमंत्र

70 63