எந்த நாமஜபத்தை செய்ய வேண்டும்?

70

  • சாதாரணமானவர்கள் ‘ஓம்’ ஜபத்தை செய்வது கடினமா?
  • ஸாதனையின் ஆரம்பத்தில் ஏன் குலதெய்வ நாமஜபம் செய்ய வேண்டும்?
  • குரு அருளிய நாமஜபத்தின் மகத்துவம் என்ன?
  • குரு அல்லது மஹானின் நாமத்தை ஏன் ஜபிக்கக் கூடாது?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299
Category: