ಮುಂಡುಗಿಂತ (ಲುಂಗಿಯಂತಹ ವಸ್ತ್ರ) ಧೋತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರ ಶಾಸ್ತ್ರ

90

  • ಧೋತಿಗಿಂತ ಮುಂಡು ಹೇಗೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು ?
  • ಮುಂಡು ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿದೆ ?
  • ಧೋತಿಯನ್ನು ಉಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ?
  • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧೋತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299