ಕೂದಲುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಾಯ

90

  • ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಾಗುವುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಕೂದಲು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಅಲೋಪಥಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವನೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥ !
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299