ಕಂಠಾಭರಣದಿಂದ ಮೇಖಲೆಯವರೆಗಿನ ಆಭರಣಗಳು

100

  • ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಏಕೆ ಗೋಲಾಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ?
  • ಕಂಠಹಾರದ ಉದ್ದಕ್ಕನುಸಾರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ?
  • ಆಚಾರಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಮಹತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಪ್ರಯೋಗ
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299