ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಟೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉಪಾಯ

50

ಜಟೆಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡದೇ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಯುವೇದವು ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಯಗಳು, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಟೆ ತೆಗೆಯುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಟೆಗಳನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವ, ಜಟೆಯಾಗುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages