ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಗಳು

130

ಉಂಗುರವನ್ನು ಉಂಗುರಬೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೇವಲ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಬಾರದು, ಕಾಲುಂಗುರ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಏಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299