ಚೂಡಾಮಣಿಯಿಂದ ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳವರೆಗಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು

100

  • ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗುತಿ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು ?
  • ಮೂಗುತಿಯು ಮುತ್ತಿನದ್ದೇ ಏಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ?
  • ಟಿಕಲಿಗಿಂತ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ?
  • ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸಬಾರದು ?
Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299