ಕೂದಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಉಪಾಯ

135

ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಾಗುವುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಕೂದಲು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ `ಅಲೋಪಥಿಕ್’ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವನೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299