ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

65

ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಎಂಜಲನ್ನ ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು, ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಸೇವನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದು ಗಳಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ !

Index and/or Sample Pages

Contact : [email protected]
Mobile : +91 9342599299